วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

General Announcement: การปรับเปลี่ยน Format ของบทความกำหนดการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ Thaijo

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างสำนักการกีฬา ทำเนียบรักษาการผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ผู้บริหาร สำนักการกีฬา สำนักงานเลขานุการ

วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

เกี่ยวกับสำนักการกีฬา ประวัดิ สำนักการกีฬา

วารสารกลุ่มที่ 2 คำแนะนำการใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่

ปี 2555ปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี .1080.2030.030.0300.0710.0360.000 แนวโน้ม ไปยังเว็บไซต์เดิม

  • 4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  • blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  • 2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  • เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ชาติ และระดับนานาชาติ

รายชื่อวารสารทั้งหมด วารสารกลุ่มที่ 1

รับรองช่วงปี พ.ศ. ชื่อวารสารชื่อเรื่องเทียบเคียงISSNหัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อยผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์ 209 ชื่อเรื่อง คลิกเพื่อดูทั้งหมด 598 ชื่อเรื่อง

วารสารกีฬา

Core Health & Fitness (Thailand)ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก************************** Copyright © 2020. สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย(สวกกท).

วารสารกีฬา

วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ: ACI

ฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน https://supersportlife.com สำหรับผู้ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อ่านวารสารทั้งหมด ได้ที่

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *